Algemene voorwaarden:

NatuurlijkZijn / Shamanic Drum Academy / NatuurlijkZijn Online Trainingen.

NatuurlijkZijn tevens handelend onder de naam Shamanic Drum Academy en NatuurlijkZijn Online Trainingen,
kantoorhoudende aan de Waal 45, 5751 VT te Deurne, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 50643843, BTW nummer NL8231.56.461.B01 hierna te
noemen “NatuurlijkZijn”.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide
begrippen steeds de hierna volgende betekenis:
Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden van NatuurlijkZijn
Klant:
De (rechts)persoon die op de Website een bestelling plaatst;
Inloggegevens:
De combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het
plaatsen van een bestelling op de Website;
Diensten/Training(en):
De door NatuurlijkZijn geboden kennistrainingen die te volgen zijn via de browser;
Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Klant en NatuurlijkZijn die via de Website wordt gesloten op
grond waarvan de Klant de Dienst bij NatuurlijkZijn koopt inclusief bijbehorende
bedragen en voorwaarden; Op verzoek zal NatuurlijkZijn een PDF van de Algemene
Voorwaarden kosteloos toezenden per mail.
Privacy Statement:
De privacyverklaring van NatuurlijkZijn, die te vinden is op de Website;
Website:
De website van NatuurlijkZijn en Shamanic Drum Academy, waarop de Dienst wordt aangeboden;
Online Leeromgeving:
De online omgeving op trainingen.natuurlijkzijnonlinetrainingen.com waarop de Klant
de kennistrainingen kan volgen van NatuurlijkZijn en Shamanic Drum Academy;

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en
gebruik van de producten en diensten van NatuurlijkZijn met betrekking tot de
kennistrainingen op trainingen.natuurlijkzijnonlinetrainingen.com.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Klant
gehanteerde algemene voorwaarden.
3. NatuurlijkZijn is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te
wijzigen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen
na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is
vermeld.
4. Indien de Klant de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren,
heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden
van kracht worden op te zeggen zonder dat NatuurlijkZijn tot vergoeding van kosten of
schade is gehouden.
5. Indien NatuurlijkZijn niet telkens nauwkeurige naleving van deze algemene voorwaarden eist, betekent dat niet dat deze algemene voorwaarden niet meer van
toepassing zijn. NatuurlijkZijn kan strikte naleving van deze algemene voorwaarden
blijven verlangen.
7. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen
zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige c.q.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces op de
website met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden. De
Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Klant via
telefoon, email of schriftelijk.
2. Artikel 6:227c BW is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen LearnSpot en
Klant.
3. Artikel 6:227b lid 1 is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen LearnSpot
en Klant.
4. NatuurlijkZijn heeft het recht zonder opgaaf van reden het verlenen van (nadere)
Diensten aan een (potentiële) Klant te weigeren.
5. NatuurlijkZijn is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het
aanbod op de Website.

Artikel 4. Licentie
1. NatuurlijkZijn verleent aan Klant een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot
de Trainingen.
2. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst.
3. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Klant niet toegestaan om het
gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sub licentie te geven of op welke wijze of voor
welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
4. De Klant mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten
of voor eigen gebruik.

Artikel 5. Prijs en betaling
1. De vermelde prijs van de Dienst is geldig op het moment dat deze op de Website
wordt weergegeven.
2. BTW is inbegrepen in de vermelde prijs. Op de Website zal zoveel mogelijk melding
worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden.
4. Voor offline cursussen, workshops en andere diensten geldt dat een inschrijving na
aanmelding en betaling definitief is. Indien voor de overboeking als betaalmethode
gekozen wordt dient het desbetreffende bedrag binnen 14 dagen voldaan te worden.
Als de deelnemer besluit om de aanmelding meer dan een maand (31 dagen) voor
aanvang van de workshop te annuleren krijgt de deelnemer het volledige bedrag
teruggestort. Bij annulering minder dan een maand van te voren wordt geen
terugbetaling gedaan. Als de Klant niet tijdig betaalt of NatuurlijkZijn niet in staat is het
verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van
de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of NatuurlijkZijn een
nadere aanmaning stuurt.

  1. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan
    NatuurlijkZijn de vordering uit handen geven. In dat geval komen door NatuurlijkZijn
    gemaakte kosten voor rekening van Klant welke worden begroot op 15% van de
    hoofdsom, dan wel de daadwerkelijke kosten indien deze hoger zijn.

Artikel 6. Levering van bestelde goederen via de webshop
1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en
gelden niet als een fatale termijn.
2. De aangeboden producten bevatten een nauwkeurige en volledige omschrijving.

Eventuele vergissingen of kennelijke fouten binden NatuurlijkZijn niet.
3. De klant wordt geacht de producten na ontvangst direct te controleren en eventuele
gebreken direct via mail kenbaar te maken aan NatuurlijkZijn. Alle klachten die gemeld
worden langer dan 14 dagen na ontvangst van de goederen worden niet in behandeling
genomen.

Artikel 7 Herroepingsrecht
1. Het is belangrijk dat de klant binnen 14 dagen na ontvangst van het pakket bij
NatuurlijkZijn aangeeft dat het pakketje geretourneerd wordt. Dat kan door een mail te
sturen aan NatuurlijkZijn. Retournering dient binnen 14 dagen na ontvangst te
geschieden. Na goede ontvangst van de retour zal NatuurlijkZijn een bevestiging van
ontvangst sturen. Wordt de retour in behandeling genomen en binnen 14 dagen het
bedrag teruggestort via dezelfde weg als dat het bedrag voldaan is.
2. In het geval de klant een online cursus heeft besteld is de dienst bij bestelling en
betaling volledig beschikbaar voor de klant en is de dienst daarmee volledig geleverd.
Aangezien deze dienst niet te retourneren valt gelden daarvoor specifieke regels. De
klant verklaart door het accepteren van deze algemene voorwaarden dat de klant
afstand doet van zijn herroepingsrecht.

Artikel 8. Rechten en plichten NatuurlijkZijn
1. NatuurlijkZijn garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of
volledig is.
2. NatuurlijkZijn behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens
van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het
functioneren van de Website.
3. NatuurlijkZijn spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar
garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.
4. NatuurlijkZijn is niet verantwoordelijk voor hoe de klant het geleerde naar buiten
brengt. Consulten en drumcirkels die klanten naar aanleiding van de training geven zijn
op eigen risico.
5. NatuurlijkZijn behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten.
NatuurlijkZijn zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties
van de Diensten inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te
melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
6. NatuurlijkZijn kan de Diensten mogelijk uitbreiden met Trainingen en modules die
nieuwe kennis bevatten. Trainingen en modules die aan nieuwe gebruikers tegen
betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de
Overeenkomst. Indien Klant gebruik wenst te maken van deze Trainingen en modules
dient hij hierover nadere afspraken te maken met NatuurlijkZijn.
7. NatuurlijkZíjn verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin de Klant wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van NatuurlijkZijn. Tenzij de
Klant aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Klant deze elektronische
nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
8. NatuurlijkZijn verzorgt tevens ook een elektronische nieuwsbrief waarin de Klant tips
krijgt over de onderwerpen die in de Diensten worden behandeld. Tenzij de Klant
aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Klant deze elektronische
nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
9. De inhoud zoals deze gegeven heeft copyright bij NatuurlijkZijn en mag op geen
enkele manier als kennisdrager naar buiten gebracht worden door de klant.

Artikel 9. Rechten en plichten Klant
1. Tijdens het bestelproces moet de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant
Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover NatuurlijkZijn voor in en is hij er zelf
verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens
verstrekt correct, volledig en actueel is.
2. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn
Inloggegevens wordt gemaakt.
3. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn
gekomen van onbevoegden, moet de Klant NauurlijkZijn daarvan op de hoogte stellen,
onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te
treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
4. De Klant is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.
5. De Klant dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige
(adres)gegevens te verschaffen welke aan de Klant worden gevraagd tijdens het
registratieproces. De Klant dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig
mogelijk via info@natuurlijkzijn.nl aan NatuurlijkZijn door te geven.
6. De Klant mag het geleerde niet in een training gelijkende op de Training naar buiten
brengen. De klant mag wel consulten en drumcirkels geven.

Artikel 10. Garantie, refunds & reclame
1. NatuurlijkZijn staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in
overeenstemming met wat de Klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag
verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door NatuurlijkZijn
geleverde dienst dan is een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van
NatuurlijkZijn.
2. Hoe de Klant het geleerde naar buiten brengt in consulten, drumcirkels of op een
andere manier valt niet onder de verantwoordelijkheid van NatuurlijkZijn en zijn voor
rekening en risico van Klant.
3. De Klant dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op
straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.
4. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Klant niet op.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de
Online Leeromgeving en andere diensten, en met betrekking tot alles wat NatuurlijkZijn
ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen teksten, designs, video’s en
afbeeldingen, komen toe aan NatuurlijkZijn.
2. Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen,
auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
3. Het is de Klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te
reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te
maken, te wijzigen of te reconstrueren.
4. De Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een
niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele
eigendomsrechten.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Alle door NatuurlijkZijn gegeven adviezen, gedeelde kennis en door NatuurlijkZijn
verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door
NatuurlijkZijn te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door NatuurlijkZijn
verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. NatuurlijkZijn verleent daarbij geen
enkele garantie.
2. NatuurlijkZijn is niet aansprakelijk voor schade die gevolg is van onjuiste of
onvolledige verschaffing of verzwijging van gegevens door of namens de Klant.
3. NatuurlijkZijn is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van
Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als
gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.
4. Voor zover NatuurlijkZijn aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal de prijs van de Dienst.
5. De Klant zal NatuurlijkZijn en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle
aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als
gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Klant van de
Diensten.
6. NatuurlijkZijn is slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade
vallen:
a. de kosten voor vaststelling van de schade;
b. de redelijke kosten die Klant heeft gemaakt om NatuurlijkZijn te laten nakomen, tenzij
deze kosten niet kunnen worden toegerekend aan NatuurlijkZijn;
C. en redelijke kosten die Klant heeft gemaakt om (hogere) schade te voorkomen. Klant
dient daarbij aan te tonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade.
d. Alle schade die niet direct is, is indirect.
7. NatuurlijkZijn is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door
(onderhouds)werkzaamheden aan de Diensten of Online Leeromgeving, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot het (tijdelijk) niet functioneren van de Diensten.
8. Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als
fatale termijn. NatuurlijkZijn is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden
overschreden
9. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de
betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van LearnSpot (hoogste
leidinggevend personeel).
10. Het recht van de Klant om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één (1) jaar
nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.

Artikel 12. Overmacht
1. NatuurlijkZijn is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen
indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede
verstaan:
a. een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van  NatuurlijkZijn;
b. onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;
c. belemmeringen als gevolg van de door Klant benutte hard- en software of de door
deze gebruikte technische infrastructuur;
d. werkstakingen;
e. brand;
f. ongeval of ziekte van personeel;
g. Denial of Services (DoS) aanvallen;
h. door NatuurlijkZijn onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet
uitsluitend van de wil van NatuurlijkZijn afhankelijk is.
2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft
Klant het recht om de Overeenkomst door ontbinding per e-mail te beëindigen zonder
dat NatuurlijkZijn tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.
3. Indien NatuurlijkZijn door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van
overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op
vergoeding van schade, kosten of rente.
Artikel 13. Privacy
1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het
opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan NatuurlijkZijn verstrekt.
Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van NatuurlijkZijn en de
toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.
2. NatuurlijkZijn en Klant zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van
elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer
één van partijen bij het verschaffen van die informatie aangeeft dat het vertrouwelijk is
of wanneer uit de aard van die informatie vertrouwelijkheid voortvloeit.
3. NatuurlijkZijn is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te
schakelen en slechts de voor hen benodigde gegevens van Klant te verschaffen.
4. NatuurlijkZijn is gerechtigd gegevens van Klant te gebruiken voor de mailing van
NatuurlijkZijn. Indien de gegevens of het product reeds geopenbaard zijn door of met
toestemming van Klant kan NatuurlijkZijn in een mailing verwijzen naar het geleverde
product.
5. Verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden zonder toestemming van de
wederpartij is slechts mogelijk wanneer de partij op grond van de wet of rechterlijke
uitspraak gedwongen is deze te verschaffen. De partij is in dat geval niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling.
6. Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met
toestemming van de wederpartij.
Artikel 14. Toepasselijk recht
1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven
is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke
voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.
3. Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van NatuurlijkZijn aan een derde, waaronder
mede entiteiten binnen het concern waar Klant onderdeel van is moet worden verstaan,
over te dragen. NatuurlijkZijn is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Klant verleent reeds nu voor alsdan zijn
instemming met een dergelijke overdracht.
4. Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar
zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
5. Indien de gebruiker klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan
NatuurlijkZijn, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing moeten komen.